Trang chủ / Nhật ngữ / N2 / [Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 38

[Tổng hợp từ vựng] – [SPEED MASTER GOI N2] – Bài 38

TÊN SÁCH : 日本語単語スピードマスター N2

Bài 38: Tinh thần 精神 せいしん , Tôn giáo 宗教 しゅうきょう

ton giao

思想 しそう tư tưởng

主義 しゅぎ chủ nghĩa

 。民主主義 みんしゅしゅぎ chủ nghĩa dân chủ

運 うん vận mệnh

幸運な こううん may mắn

不運な ふうん không may mắn

神 かみ thần

仏 ほとけ Phật

 。仏様 ほとけさま Đức Phật

 。仏像 ぶつぞう tượng Phật

信仰する しんこう tín ngưỡng

祈る いのる cầu nguyện

 。祈り cầu mong

拝む おがむ cúng bái

Tác giả: Trinh Trương

Đọc thêm

Làm cách nào để học thuộc từ vựng tiếng Nhật

Mình cảm thấy rất áy náy vì có nhiều bạn inbox hỏi mình: “Cô ơi! …

Leave a Reply