Bài đăng mới nhất

January, 2017

  • 1 January

    Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Unit 2

    Đến hẹn lại lên, mà tuần này thất hẹn hơi muộn vì ad vừa học vừa chuẩn bị chỗ từ này. Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Unit 2, lần này nhiều từ khó và nhiều cặp tự-tha động từ nên rất dễ nhầm lẫn. Mọi người …

    Read More »

December, 2016